Hospitality has Tradition...      Gastlichkeit hat Tradition...
Hotel PASHOS
Kriopigi/Kassandra
Halkidiki TK 63077
GREECE